Voorwaarden

Algemene handelsvoorwaarden

 • 1 Algemeen, reikwijdte

(1) De volgende Algemene Voorwaarden (AV) regelen de contractuele relatie tussen Decalwerk en consumenten en ondernemers die de website van Decalwerk gebruiken (hierna "koper" genoemd). De voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.decalwerk.de en alle subdomeinen die bij dit domein horen. De ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende versie is bepalend.

(2) Consumenten in de zin van deze voorwaarden zijn natuurlijke personen die een zakelijke relatie aangaan met Decalwerk zonder dat dit te wijten is aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
Ondernemers in de zin van deze voorwaarden zijn natuurlijke en rechtspersonen of rechtsbevoegde personenvennootschappen die in het kader van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit een zakelijke relatie aangaan met Decalwerk.

 • 2 Contractafsluiting

(1) Aanbiedingen van Decalwerk op internet vormen een niet-bindende uitnodiging aan de koper om goederen van Decalwerk te bestellen.

(2) Door het gewenste aankoopobject op internet te bestellen, doet de koper een bindend aanbod om een ​​koopcontract af te sluiten.
Indien op verzoek van de klant logo's van beschermde merken worden verwerkt, dient de klant op verzoek de gebruiksrechten te kunnen tonen.

(3) Decalwerk heeft het recht om dit aanbod binnen 1-2 werkdagen te accepteren door een orderbevestiging te sturen. De orderbevestiging wordt verzonden door info@decalwerk.de Nadat de in zin 1 genoemde termijn zonder resultaat is verstreken, wordt het aanbod geacht te zijn afgewezen.

 • 3 Betaling, vervaldatum, te late betaling

(1) De goederen worden vooraf betaald. Wij behouden ons het recht voor om in individuele gevallen bepaalde betaalmethoden te accepteren of uit te sluiten.

(2) Bij vooruitbetaling verbindt de koper zich ertoe de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van het contract te betalen en begint de productie van geïndividualiseerde producten.

(3) Als de koper in gebreke blijft met de betaling, is hij verantwoordelijk voor elke nalatigheid gedurende deze tijd. Door de prestatie is hij ook aansprakelijk voor ongevallen, tenzij de schade ook zou zijn ontstaan ​​als de prestatie tijdig zou zijn geleverd.

(4) Over de aankoopprijs moet gedurende de vertraging rente worden betaald. De standaardrente voor het jaar is vijf procentpunten boven de basisrente. Voor rechtshandelingen waarbij geen consument betrokken is, ligt de rente acht procentpunt boven de basisrente.

(5) Het claimen van verdere schadevergoeding is niet uitgesloten.

(6) Betalingsopties van PayPal

In samenwerking met PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA

22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden. Betaling vindt plaats via PayPal:

 • Factuur: De betalingstermijn is [14] dagen vanaf de verzending van de goederen/het ticket/of, in het geval van andere diensten, de levering van de dienst. De volledige facturatievoorwaarden voor de landen waarin deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier: Duitsland , Nederland , Oostenrijk , Zwitserland .
 • Sofortüberweisung: Beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.
 • Automatische incasso: Beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk en Nederland. De afschrijving vindt plaats nadat de goederen zijn verzonden. U wordt per e-mail op de hoogte gehouden van de tijd.
 • Creditcard (Visa/Mastercard): Beschikbaar in Duitsland en Oostenrijk. De afschrijving vindt plaats nadat de goederen of tickets zijn verzonden / de dienst beschikbaar is of, in het geval van een abonnement, volgens de gecommuniceerde tijden.
 • Giropay: Beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.

Voor het gebruik van de betaalmethoden factuur en automatische incasso is een positieve kredietcontrole vereist. In dit verband geven wij uw gegevens door aan PayPal ten behoeve van adres- en kredietwaardigheidscontroles als onderdeel van de aankoopinitiatie en verwerking van het koopcontract. Begrijp alsjeblieft dat we je alleen die betaalmethoden kunnen aanbieden die zijn toegestaan ​​op basis van de resultaten van de kredietcontrole. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van PayPal vindt u hier . Algemene informatie over PayPal vindt u hier . Uw persoonlijke gegevens worden door PayPal behandeld in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsvoorschriften van PayPal .

 • 4 levering

(1) De levering vindt plaats door verzending van het gekochte object naar het door de koper opgegeven adres.

(2) De kosten voor verzending van het gekochte artikel bedragen € 5,95 tot € 17,95, afhankelijk van het gewicht en de wijze van verzending, en zijn voor rekening van de koper. Voor leveringen naar het buitenland wordt, tenzij anders vermeld, de prijs voor verpakking en verzending afzonderlijk berekend op basis van gewicht. Indien de koper een bijzondere vorm van verzending wenst die hogere kosten met zich meebrengt, dient hij ook deze extra kosten te dragen.

(3) Indien de koper het gekochte voorwerp verwerft voor zijn handels- of beroepsactiviteit, gaat het risico van onopzettelijk verlies en toevallige verslechtering van het gekochte voorwerp op hem over zodra Decalwerk het gekochte voorwerp overhandigt aan de expediteur, vervoerder of andere persoon die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de zending of geleverde instelling.

 • 5 Eigendomsvoorbehoud

Het gekochte object blijft eigendom van Decalwerk totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht is verpanding, eigendomsoverdracht, verwerking of transformatie niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van Decalwerk.

 • 6 prijzen

De prijs voor het gekochte object vermeld in de betreffende aanbieding is de uiteindelijke prijs inclusief eventuele toepasselijke btw en andere prijscomponenten. De prijs is exclusief bezorg- en verzendkosten.

 • 7 ontslag

(1) Decalwerk heeft het recht om zich terug te trekken uit het contract met betrekking tot een openstaand deel van de levering of dienst als er valse informatie is verstrekt over de kredietwaardigheid van de koper of als er objectieve redenen zijn voor het onvermogen van de koper om te betalen, bijvoorbeeld de opening van insolventieprocedure over het eigendom van de koper of de beëindiging van een dergelijke procedure wegens gebrek aan kostendekkende activa. Alvorens te herroepen wordt de koper in de gelegenheid gesteld een voorschot te betalen of passende zekerheid te stellen.

(2) Ongeacht eventuele aanspraken op schadevergoeding, moeten in geval van gedeeltelijke herroeping reeds geleverde gedeeltelijke prestaties worden gefactureerd en betaald in overeenstemming met het contract. (Wij rekenen 75% van de aankoopprijs als vergoeding voor aangemaakte drukgegevens of de start van de productie)

 • 8 Garantie

(1) Garantie aan consumenten
a) Decalwerk garandeert dat het gekochte bij aflevering vrij is van gebreken. Als binnen twee maanden na levering van het gekochte object een materieel gebrek aan het licht komt, wordt ervan uitgegaan dat het reeds defect was op het moment van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met het type van het gekochte object of het defect. Indien het materiële gebrek pas na verloop van twee maanden aan het licht komt, moet de koper bewijzen dat het materiële gebrek reeds aanwezig was bij de overhandiging van het gekochte object.
b) Indien het gekochte bij de overhandiging gebrekkig is, heeft de koper de keuze of de nakoming achteraf door middel van reparatie of een vervangende levering plaatsvindt. Decalwerk is gerechtigd het gekozen type aanvullende prestatie te weigeren indien dit alleen mogelijk is tegen onevenredige kosten en het andere type aanvullende prestatie zonder noemenswaardige nadelen voor de koper blijft.
c) Als de nakoming mislukt, kan de koper een verlaging van de koopprijs (korting) of ontbinding van het contract (terugtrekking) en schadevergoeding eisen. Indien de gebreken slechts minimaal zijn, heeft de koper geen herroepingsrecht.

(2) Garantie aan Ondernemers
a) Indien de koop een commerciële transactie is voor Decalwerk en de koper, dient de koper de geleverde goederen onmiddellijk te onderzoeken op kwaliteits- en kwantiteitsafwijkingen en eventuele herkenbare gebreken binnen een termijn van 5 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan Decalwerk te melden; Anders is het geldend maken van garantieclaims uitgesloten. Verborgen gebreken dienen binnen een termijn van 5 dagen na ontdekking schriftelijk aan Decalwerk te worden gemeld. Deadline is voldoende voor de tijdige verzending. In dit geval draagt ​​de koper de volledige bewijslast voor alle voorwaarden voor een claim, in het bijzonder voor het gebrek zelf, voor het tijdstip waarop het gebrek werd ontdekt en voor de tijdigheid van de melding van gebreken.
b) Bij gebreken zal Decalwerk naar eigen keuze garantie verlenen door herstel of vervangende levering.

(3) Aanspraken van de koper op gebreken verjaren na één jaar.

(4) Indien Decalwerk een defectvrij gekocht object levert met het oog op aanvullende prestaties, kan Decalwerk van de koper verlangen dat het defecte gekochte object wordt geretourneerd.

(5) Schade veroorzaakt door ondeskundige of niet-contractuele maatregelen door de koper tijdens installatie, aansluiting, bediening of opslag rechtvaardigen geen enkele claim tegen Decalwerk.

 • 9 Beperking van aansprakelijkheid

(1) Decalwerk is alleen aansprakelijk voor andere schade dan letsel aan leven, lichaam en gezondheid als deze schade is gebaseerd op opzettelijk of grof nalatig handelen of op verwijtbare schending van een wezenlijke contractuele verplichting door Decalwerk of zijn plaatsvervangende agenten. Essentieel voor de overeenkomst is een verplichting, waarvan de nakoming in de eerste plaats een goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de naleving waarvan de koper regelmatig mag vertrouwen. Iedere verdere aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten. Aanspraken uit een door Decalwerk gegeven garantie voor de kwaliteit van het gekochte object en de Wet Productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

(2) Volgens de huidige stand van de techniek kan niet worden gegarandeerd dat de datacommunicatie via internet foutloos en/of altijd beschikbaar is. Wij zijn daarom niet aansprakelijk voor de constante beschikbaarheid van onze internetwinkel.

 • 10 Rechtskeuze, plaats van jurisdictie

(1) Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft. De geldigheid van het VN-kooprecht is uitgesloten.

(2) Indien de koper een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de zetel van Decalwerk. Hetzelfde geldt als de koper geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of als de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld.

 • 11 Scheidbaarheidsclausule

Mocht een bepaling van deze AV ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen van deze AV onaangetast, tenzij het weglaten van individuele clausules een van de contractpartijen zo onredelijk zou benadelen dat niet langer kan worden verwacht dat hij zich eraan houdt naar de overeenkomst.

 • 12 logorechten

(1) Als de klant zijn eigen motief / logo doorgeeft of anderszins het product beïnvloedt (tekstpersonalisatie), verzekert de klant Decalwerk dat de tekst en het motief / logo vrij zijn van rechten van derden. In dit geval zijn eventuele schendingen van auteursrechten, persoonlijkheidsrechten of naamgeving volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert ook dat hij geen inbreuk maakt op enige andere rechten van derden door het product te personaliseren.

(2) De klant vrijwaart Decalwerk tegen alle eisen en claims die worden ingediend wegens schending van dergelijke rechten van derden, voor zover de klant verantwoordelijk is voor plichtsverzuim. De klant zal aan Decalwerk alle kosten van verdediging en andere geleden schade vergoeden.

Einde van de algemene voorwaarden

Alternatieve geschillenbeslechting volgens artikel 14 lid 1 ODR-VO en § 36 VSBG:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr . We zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.